Facebook Biologiczni.pl YouTube Biologiczni.pl Instagram Biologiczni.pl
Telefon Biologiczni.pl

Bezpłatny Projekt

Projekt jest ważnym elementem podczas budowy Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. Nasza firma w trosce o dobro Naszych klientów świadczy usługi kompleksowe. Dlatego profesjonalną dokumentacja w celu uzyskania zgody na budowę zajmiemy sie My. Oszczędność czasu oraz nerwów przy poprawianiu zgłoszeń – gwarantowana.

Wymagane dokumenty:

  • Druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wydział budownictwa Starostwa Powiatowego)
  • Mapa zasadnicza działki z naniesioną projektowaną oczyszczalnią (Wydział Geodezji)
  • Dokumentację techniczną oczyszczalni wraz z certyfikatem
  • Zaświadczenie z wodociągów o braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej
  • OPCJONALNIE: Jeżeli w promieniu 30m od planowanego rozsączu wody pościekowej znajduje się studnia należy uzyskać oświadczenie właściciela studni świadczące, że woda nie jest do celów konsumpcyjnych

Zgłoszenie wraz z zebranymi dokumentami należy złożyć w starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym montażem. Jeżeli ze zgłoszeniem nie złożymy wszystkich wymaganych dokumentów lub błędnie wypełnione to właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące do jego uzupełnienia/poprawienia w określonym terminie. Wydanie takiego postanowienia przerywa 21-dniowy okres przewidziany na wniesienie sprzeciwu. Ponownie rozpoczyna się on w dniu następującym po tym, w którym zgłoszenie zostało uzupełnione. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zostanie wydana decyzja o sprzeciwie.

Brak sprzeciwu w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku oznacza, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (tzw. „milcząca zgoda”). Zgoda jest ważna przez okres 2 lat (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

Bezpłatny Projekt OBraz