Facebook Biologiczni.pl YouTube Biologiczni.pl Instagram Biologiczni.pl
Telefon Biologiczni.pl

Dokumentacja:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszeniu podlegają wyłącznie oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 5 m3 na dobę i są one wykorzystywane na własne potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania wód. Oczyszczalnie, które posiadają większą przepustowości lub wykorzystywane są w sposób inny niż określony w wyżej wymienionych przepisach podlegają uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 
 

Zgłoszenia dokonuje się poprzesz wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go do odpowiedniego organu. Zazwyczaj jest to wydział architektury i budownictwa w starostwie powiatowym bądź w urzędzie miasta. Wymagane formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronach internetowych urzędów. W zgłoszeniu określa się nie tylko rodzaj i zakres prac, ale również sposób wykonania poszczególnych robót budowlanych. Należy wypisać podstawowe dane inwestora, adres zamierzenia budowlanego/ nr ewidencyjny działki oraz termin rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Po upływie 21 dni od zgłoszenia (jednak nie dłużej niż 2 lata) jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, można rozpocząć realizację montażu oczyszczalni ścieków.

 
 
 

Wraz z formularzem należy złożyć wymagane dokumenty:

  • mapę zasadnicza działki z naniesioną oczyszczalnia
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • projekt oczyszczalni wraz z jej parametrami
  • dowód opłaty skarbowej w przypadku pełnomocnictwa

 
 
 

Należy również pamiętać o obowiązku zgłoszenia zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do wydziału ochrony środowiska w miejscowym urzędzie miejskim. Jest on nałożony na zgłaszającego:

 

– przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (art. 152 ust. 3 i art. 153 ustawy Prawo ochrony środowiska).

 

– w okresie gdy oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód jest już eksploatowana – w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym oczyszczalnia ścieków została objęta obowiązkiem zgłoszenia.

 
 
 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

 

2. Zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 

3. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika

 

4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (jeżeli dotyczy)

 

5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)