Facebook Biologiczni.pl YouTube Biologiczni.pl Instagram Biologiczni.pl
Telefon Biologiczni.pl

Oczyszczalnia biologiczno – chemiczna

Główną różnicą między oczyszczalnią biologiczną a biologiczno-chemiczną jest aplikacja specjalnego środka chemicznego (PIX-112) do komory denitryfikacji. Wpływa on bezpośrednio na zachodzący proces oczyszczania ścieków – redukuje większość bo aż 95% fosforanów występujących w ściekach dzięki czemu spełnia ona wszelkie normy wprowadzone rozporządzeniem ministra środowiska (Dz. u. z 2014 r. poz. 1800).

 
 
 

Oczyszczalnia EKO-BIOCH to urządzenie podzielone na pięć komór. Pierwsza komora to tzw. komora denitryfikacji. Podobnie jak w oczyszczalni biologicznej, pełni ona funkcję osadnika gnilnego i jest podzielona na dwie części. W pierwszej z nich odbywa się proces oddzielenia tłuszczów i części stałych zawartych w ściekach oraz beztlenowy proces oczyszczania. Produkty rozkładu osiadają na dnie jako osad. Oczyszczony w ten sposób ściek trafia do komory nitryfikacyjnej, w której zachodzi proces oczyszczania tlenowego, dzięki szczepom bakterii tlenowych. Namnaża się też w niej osad czynny wspomagający proces oczyszczania. Następną komorą jest komora osadu wtórnego. Pozostałości osadu kierowane są z niej pompą mamutową do pierwszej komory, by tam osiadły na dnie. W kolejnej komorze pracują rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe, które okresowo dozują powietrze. Wspomagają one proces oczyszczania. Do ostatniej komory trafia pozostała po procesie woda, która można odprowadzić do cieków wodnych lub do gruntu.

 
 
 
Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna podgląd
 

Fot. EKO-BIO Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH