Facebook Biologiczni.pl YouTube Biologiczni.pl Instagram Biologiczni.pl
Telefon Biologiczni.pl

Umiejscowienie:

Planując budowę oczyszczalni ścieków należy pamiętać o jej popranej lokalizacji, która powinna uwzględnić minimalne odległości od różnych obiektów i wód gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami ).

 
 

Odległości od zbiornika oczyszczalni:

 • od granicy działki i drogi – min. 2 m
 • od studni – min. 15 m
 • dom mieszkalny – brak norm
 • od rur wodociągowych i gazowych – min. 1,5 m
 • od kabli energetycznych – min. 0,8 m
 • od drzew – brak norm
 • wody gruntowe – brak norm

 
 

Odległość od drenażu:

 • od granicy działki i drogi – min. 2 m
 • od studni – minimum 30 m
 • od domu mieszkalnego – min 5 m
 • od rur wodociągowych i gazowych – min. 1,5 m
 • od kabli energetycznych – min. 0,8 m
 • od drzew – min. 3 m
 • wody gruntowe – min. 1,5 m

 
 
 

Należy również zwrócić uwagę na poziom wód gruntowych na działce Nie może być on mniejszy niż 1,5 od dna systemu rozsączającego. Jeżeli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki należy zastosować specjalne do tego celu przepompownie wody, które umożliwią rozsączenie wody pościekowej na bezpiecznej odległość od występujących wód.

 
 

Umiejscowienie oczyszczalni jest uwarunkowane wieloma czynnikami (wielkość działki, warunki gruntowe, wymagane odległości). Skontaktuj się z nami aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

 
 
Umiejscowienie Podgląd 1